ศูนย์ปฏิบัติการ

Media Technology Service Exellence Center

Created with Sketch.

Media Technology Service
Excellence Center

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center เป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center เป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มเติม

ผลงาน

ผลงานของนักศึกษาศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Exellence Center วิดีโอแนะนำศูนย์ฝึกสหกิจศึกษา

ชมผลงานเพิ่มเติม

บริการของศูนย์

ศูยน์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center 
มีบริการการให้เช่าสถาณที่ ในการถ่ายทำถ่ายภาพยนต์หรือการถ่ายทำวิดีโอ รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน

เพิ่มเติม
www.000webhost.com