ตัดต่อ

Created with Sketch.

บริการตัดต่อสื่อและวิดีโอต่างๆ เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางโทรทัศน์ เช่น การผลิตภาพยนตรโฆษณา สารคดี งานข่าวทางโทรทัศน์ หรือการผลิตรายการทางโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ โดยการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะใช้ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์แต่ละระบบแตกต่างกัน แล้วแต่เนื้อหาของวิชานั้น ๆ ซึ่งในห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์แต่ละห้อง จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้

www.000webhost.com