เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการ

Created with Sketch.

ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center

สังกัดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดตั้งวันที่ 29 มิถุนายน 2558

     การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center เป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ กำหนดให้ใช้เป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา ผลิตงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกในรูปแบบการฝึกอบรม การผลิตสื่อและการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ รวมทั้งการให้เช่าสถานที่เพื่อการผลิตสื่อนั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามลำดับ รวมถึงการรองรับการเกิดขึ้นของสำนักที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อให้แพร่สัญญาณภาพและเสียงโทรทัศน์ดิจิทัลในระบบเครือข่ายในอนาคต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1. เพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
2. เพื่อรับงานจากภายนอกในรูปแบบการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ การผลิตสื่อ และการให้เช่าสถานที่
3. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ
4. เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของนักศึกษารองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

www.000webhost.com